Nieuws van nu.

Jaarrekening 2018 vastgesteld

In haar vergadering van donderdag 16 mei j.l. heeft het stichtingsbestuur de jaarrekening over het boekjaar 2018 vastgesteld. De boeken zijn gecontroleerd door de accountants van SNP Adviseurs en deze hebben zich akkoord verklaard.

Jaarrekening 2018 vastgesteld

BESTUURDERSVERSLAG BOEKJAAR 2018

In verband met de hoogte van de subsidie die we van de gemeente voor dit jaar ontvangen was het nodig een register accountant te zoeken om onze boeken te laten controleren. We hebben uit een drietal kandidaten gekozen voor SNP adviseurs accountants / fiscalisten.

Het bestuur participeert in een door de gemeente geëntameerd efficiencyonderzoek waarin wordt nagegaan of er optimalisatie mogelijk is bij het gebruik en de exploitatie van de gymnastieklokalen en sporthallen in de gemeente Epe.

Net als vorig jaar is er een probleem met de gasrekening ontstaan. We kregen 100.000 m³ gas teveel in rekening gebracht. De oorzaak bleek bij de leverancier. Na excuses van onze leverancier is dit probleem nu definitief uit de wereld.

Een initiatief om een glasvezelnetwerk in de buitengebieden aan te leggen heeft geleid tot daadwerkelijke uitvoering. Vooralsnog is besloten hier geen geld aan uit te geven. De PWA blijft derhalve zonder glasvezel verbinding.

De koordklemmen die bij de touwen van de ringenstellen werden gebruikt bleken een risico in zich te hebben van doorschieten bij wisselende belasting. De firma Nijha heeft nieuwe en veiligere klemmen ontwikkeld en inmiddels geïnstalleerd.

Bij  de jaarlijkse inspectie bleek dat er aanpassingen aan de  elektrische-installaties moesten worden gedaan om aan de huidige regelgeving te voldoen. De firma de Groot heeft de noodzakelijke werkzaamheden  voor haar rekening genomen.

Een onderzoek naar de haalbaarheid van vervanging van de huidige halverlichting door ledverlichting  heeft uitgewezen, dat een investering nodig zou zijn van ruim € 100.000  om dat te realiseren.  Besloten is om deze stap nu nog niet te nemen.

Het calamiteitenplan is met behulp van enkele gebruikers geüpdatet en vernieuwd. Er zijn onder andere hesjes, een kamerscherm,  portofoons en zaklampen aangeschaft.

Met de sportverenigingen is dit jaar 2 maal een gebruikersraad gehouden, met het basisonderwijs en de RSG 1 maal.

Over de voorgenomen uitbreiding van de toestellenberging is nog geen definitief besluit genomen.

De planning voor het nieuwe seizoen 2018-2019 was weer passen en meten. Voor de RSG konden wij niet voldoende capaciteit bieden. Na overleg met de RSG en de gemeente is als alternatief ruimte in gymzaal de Klimtuin aangeboden. Gymnastiekvereniging Hercules is na het seizoen 2017-2018 niet teruggekomen in de PWA-hal. Het verwerven van extra gymtoestellen, dat daarvoor nodig was, werd als een te groot bezwaar ervaren. Het toernooi om de Carlton cup, een landelijk badminton toernooi, is de afgelopen jaren in de PWA gespeeld. In 2018 is dit toernooi echter niet meer gehouden. De verhuur aan de KNVB is lager dan een aantal jaren geleden, mede om de basketbal activiteiten van BASE meer ruimte te geven. De bezetting van de hal is in z’n totaliteit ook dit jaar weer hoog.

Aan het eind van het jaar is een beeldscherm in de hal geplaatst ten behoeve van narrow-casting, waarop een cyclus van presentaties en informatie continu te zien is.